Jak na založení spolku

Český právní řád nabízí poměrně širokou škálu forem právnických osob, např. obchodní společnosti, družstvo, nadaci a v neposlední řadě spolek. Spolek se od obchodních společností odlišuje zejména tím, že jeho hlavní účel nesmí spočívat v podnikání či jiné výdělečné činnosti (tj. musí být splněn znak neziskovosti). Právě spolek je právní formou, kterou lze doporučit pro společenství osob sdružujících se pro účely komunitního pěstování, a to jak z hlediska organizační struktury, tak z pohledu sdílení odpovědnosti a tvoření společné vůle.  

Právní forma spolku je od 1. ledna 2014 zahrnuta v rámci zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Na základě úpravy spolkového práva, která vyvěrá z ust. čl. 27 odst. 1 Listiny základních práv a svobod – „Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů“, fungují velké a všeobecně známé organizace, jako např. Česká obec sokolská, Český zahrádkářský svaz, z.s., Česká unie sportu, z.s., ale i velké množství malých organizací čítajících jen několik málo členů (divadelní spolky, spolky na ochranu přírody, malé lokální sportovní kluby).  Klíčovým právním pravidlem, které musí být při fungování spolku striktně dodržováno, je požadavek na dobrovolnost členství ve spolku.    

Občanský zákoník stanovuje několik požadavků, které je potřeba naplnit za účelem dosažení právní existence spolku. Tyto požadavky nejsou nijak komplikované. Jedná se zejména o existenci 3 osob majících vymezený společný zájem, určení názvu spolku a obstarání jeho sídla

Proces pořízení spolku lze rozdělit do dvou fází. V rámci první fáze je zapotřebí přistoupit k realizaci zakladatelského právního jednání (není vyžadována forma notářského zápisu) a obstarání souvisejících právních dokumentů (např. souhlas s umístěním sídla spolku, čestné prohlášení člena statutárního orgánu). V druhé fázi dochází k soudnímu řízení, kdy rejstříkový soud posuzuje, zda-li došlo ke splnění všech zákonných předpokladů pro zápis spolku do spolkového rejstříku.  

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku je svébytná a plnohodnotná právnická osoba. Může vlastnit majetek odděleně od svých členů, na vlastní právní odpovědnost být účasten smluvních vztahů, činit prostřednictvím svého zástupce jednání vůči orgánům veřejné moci apod. V prostředí komunitního pěstování tak spolek může být kromě jiného přímo smluvní stranou nájemní smlouvy, na jejímž základě bude možné užívat pozemek k pěstování, organizátorem zaštiťujícím fungování komunitní zahrady a souvisejících aktivit nebo například přímým žadatelem o poskytnutí dotačních prostředků. Nutno dodat, že členové spolku neručí za jeho dluhy.

Více informací také zde: https://vseprospolek.cz/sluzby#1

autor článku: JUDr. Marek Svoboda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *